ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedszkole nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Chatka Puchatka" w Zielonej Górze
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Akapit nr 1 - brak tytułu

mgr Ewa Kuczak - Dyrektor
Kompetencje dyrektora:
 • Podejmowanie działań jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym jednostki oświatowej po uzyskaniu konstrasygnaty głównego księgowego lub upoważnionej przez niego osoby.
 • Powoływanie i odwoływanie głównego księgoweqo jednostki oświatowej w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta.
 • Występowanie przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania jednostki oświatowej.
 • Ustanawiania pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności jednostki oświatowej.
 • Zawierania ugód , umarzania i rozkładania na raty należności jednostki oświatowej na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Zielona Góra.
 • Tworzenia planu finansowego jednostki oświatowej w granicach kwot uzyskanych z budżetu miasta w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Wychowania.
 • Zawierania w imieniu Miasta Zielona góra umów najmu i dzierżawy mienia jednostki oświatowej na czas nieokreślony pod warunkiem, że w pierwszej kolejności zostaną zabezpieczone pomieszczenia na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.
 • Nabywania środków trwałych (ruchomych) zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zbywania w trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe.
 
Tatiana Sawicka - nauczyciel zastępujący dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 17 im. "Chatka Puchatka" w Zielonej Górze - zwanego dalej przedszkolem.
 
Na mocy Zarządzenia Nr 930/3013   z dnia 21 października 2013  Prezydenta Miasta Zielona Góra udziela się pełnomocnictwa do działania w imieniu Miasta Zielona Góra w zakresie zwykłego zarządu, a w szczególności:
 1. do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie działalności kierowanego przedszkola;
 2. do reprezentowania Miasta przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością przedszkola:
 3. do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-2 pracownikom przedszkola, radcom prawnym lub adwokatom;
 4. do skuteczności czynności prawnej mogącej spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego przedszkola;
 5. do występowania z wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta.
Pełnomocnictwo niniejsze ważne jest do odwołania podczas nieobecności Pani Ewy Kuczak w okresie pełnienia funkcji dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 17 im. Chatka Puchatka” w Zielonej Górze.
 
 
Aneta Serbinowska - specjalista do spraw żywienia.
Obowiązki:
 
1. Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola oraz nadzoru nad pomieszczeniami zaplecza kuchennego i magazynowego.
2. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola
3. Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości i inne artykuły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi zgodnie z HACCP.
5. Sporządzanie jadłospisów zgodnie z HACCP.
6. Uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej.
7. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (HACCP).
8. Prowadzenie raportów żywieniowych
9. Prowadzenie imiennych kartotek wydawanej odzieży ochronnej
10. Zbieranie co miesiąc odpłatności za przedszkole od rodziców, po dokonaniu wpłat - w tym samym dniu dokonanie wpłaty w banku.
11. Systematyczne rozliczanie się z rachunków i pobranej zaliczki
12. Terminowe sporządzanie raportów kasowych na podstawie dokumentacji finansowej.
13. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
14. Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji przedszkola.
 
 
Przedszkole korzysta z obsługi  Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zachodniej 63a w zakresie:
 1. prowadzenia rachunkowości;
 2. prowadzenia spraw kadrowych pracowników;
 3. prowadzenia spraw płacowych pracowników;
 4. prowadzenia obsługi finansowo – księgowej funduszu świadczeń socjalnych;
 5. rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych;
 6. sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i kadrowych;
 7. przygotowywania i opracowywania danych do sprawozdań rzeczowo – finansowych i statystycznych;prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami;
Inspektor ochrony danych: Joanna Kowal
 • telefon: 880-100-323
 • adres e-mail

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 17
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kuczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kuczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-31 07:28:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-31 07:38:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25 14:18:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »